سه شنبه ١٣٩٧/٩/٢٧    EN

 


دکتر حمید ابوسعیدی

معاون امور اجتماعی

عضو هیئت علمی دانشگاه
31215863
habousaidi@gmail.com


علیرضا کرمانی زاده 

جانشین معاونت اجتماعی 
مدیر سازمانهای مردم نهاد

کارشناس ارشد
31215868


مریم امینایی

مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

کارشناس ارشد
31215682


دکتر سارا امان پور

رییس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

متخصص پاتولوژی دهان،فک و صورت
فاطمه مسعودفرکارشناس کارگروه
کارشناس ارشد 


ارسطو رییسی

کارشناس امور خیرین و مشارکتهای مردمی

کارشناس ارشدمعصومه یزدان شناس

کارشناس توسعه و توانمند سازی 

کارشناس ارشد
محمد شیخ پور

کارشناس همکاریهای بین بخشی

کارشناس ارشد
 
محمدرضا محمودی

کارشناس امور اوقاف

کارشناس ارشد

وضعیت آب و هوای کرمان