یکشنبه ١٣٩٥/١١/٣    EN

 


دکتر حمید ابوسعیدی

مشاور ریاست دانشگاه
و مسئول هماهنگی فعالیت های اجتماعی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
متخصص بیماری های عفونی
31325843
habousaidi@gmail.comمحمدعلی طیارزاده
کارشناس مسئول واحد
بازنشسته هیئت علمی
 

 

محمد شیخ پور
کارشناس واحد
کارشناس مدیریت بحران


 

 

 

 

زینب واعظی
کارشناس واحد


کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

 
وضعیت آب و هوای کرمان