۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

معاون امور اجتماعی

دکتر حمید ابوسعیدی

عضو هیئت علمی

متخصص بیماری های عفونی 

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/3003/image/DSC_009006_11.jpg

۳۱۲۱۵۸۶۳

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

habousaidi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانشین معاون امور اجتماعی

و مدیر مشارکت های مردمی

دکتر مجید دهقانی

پزشک عمومی

 

31215678

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

mdehghani6292@gmail.com

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

دکتر سارا امان پور

متخصص پاتولوژی دهان،فک و صورت

 

31215678

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

 

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس کارگروه سلامت و امنیت غذایی

فاطمه مسعودفر

کارشناس ارشد  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و کارشناس توسعه و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد

 

معصومه یزدان شناس

کارشناس ارشد

Description: E:\خانم یزدانشناس\63.jpg

31215676

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

yazdanshenasm47@gmail.com

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس امور خیرین و مشارکتهای مردمی

ارسطو رییسی

کارشناس ارشد

 

31215677

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

 

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس امور اوقاف و موسسات خیریه

محمدرضا محمودی

کارشناس ارشد

 

31215678

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

 

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس توانمندسازی اجتماعی محور

دکتر فاطمه کوهپایه زاده

دکترای روانشناسی

 

31215678

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

koohpayezade@gmail.com

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول دفتر معاونت امور اجتماعی

راضیه رئوفی

کارشناس ارشد

31215678

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

r.raoufi87@gmail.com

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی

زهره کریمی

کارشناس ارشد

 

31215678

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Phone.png

karimi2017z@gmail.com

Description: http://www.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/1/image/Mail-01.png